company logo

Written by Ivo Dijan   
Thursday, 16 July 2015 22:45

HRVATSKI ASTRONOMSKI SAVEZ
NAŠE NEBO - UDRUGA ZA ZAŠTITU NO?NOG NEBA
ASTRONOMSKO DRUŠTVO "LEO BRENNER"
ZAGREBA?KA 2, HR-51550 MALI LOŠINJ
TEL: 051 233 871   FAX: 051 520 753
WEB: www.astronomskisavez.hr www.nasenebo.hr www.ad-leo-brenner.hr


Priop?enje: SKIRIN NEBOCID I NA LOŠINJU

Ekocid u zašti?enoj Park-šumi ?ikat
Protekla dva dana u posjetu Cresu i Lošinju u sklopu svoje astrofotografske ture bio je naš kolega Boris Štromar predsjednik Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba i dopredsjednik Našeg neba – Udruge za zaštitu no?nog neba. Fotografiraju?i no?ne krajolike na Lošinju, nezaobilazna je bila i uvala ?ikat u kojoj se trenutno doga?a nevi?eni nebocid u režiji dizajnera rasvjete Deana Skire. Obnovom hotela Bellevue i Alhambra te vila, plaže, hortikulture i šetnice u uvali ?ikat, ina?e podru?ju zašti?ene Park-šume ?ikat, pristupilo se i izradi nove vanjske rasvjete oko objekata ?iji dizajn potpisuje megaloluksoman gospodin Skira. Žalosno je da se na otoku koji ima višestoljetnu astronomsku povijest, otoku na kojem se nalazila prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica u Hrvatskoj (Zvjezdarnica „Manora“) i na kojem svoje sjedište imaju Astronomsko društvo „Leo Brenner“, Hrvatski astronomski savez i Naše nebo – Udruga za zaštitu no?nog neba uništava no?no nebo i to, gdje drugdje, nego usred zašti?ene park-šume.

Grubo kršenje Zakona o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja
Nije mi jasno ?emu služe zakoni i institucije u ovoj državi kada netko, nakon što je donesen Zakon o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja (NN 114/11) 2011. godine koji u ?lanku 22. stavak 3. jasno kaže: „Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, miruju?ih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema površinama koje reflektiraju više od 25% intenziteta prema nebu.“, a što je po ?lanku 34. stavak 6. istog zakona kažnjivo nov?anom kaznom do 50.000,00 kuna, 2015. godine napravi rasvjetu hotela, vila, šetnice i hortikulture na na?in da svjetlosni snopovi tuku u nebo i to usred zašti?ene park-šume.

Nekad se u ?ikatu postavljala ekološka rasvjeta
Ja sam osobno pisao projekt iz kojega je Grad Mali Lošinj 2009./2010. godine dobio sredstva iz natje?aja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost za zamjenu dijela neekološke rasvjete u uvali ?ikat na potezu šetnice od spomenika Ambrozu Hara?i?u do crkvice Navještenja Marijina, a provedbom tog projekta znatno je smanjeno svjetlosno one?iš?enje uvale ?ikat te su ostvarene uštede na potrošnji elektri?ne energije. Pet godina kasnije u ime progresa i luksomanije jednog dizajnera, zvjezdanog neba u ?ikatu više skoro nema.

„Održivi turizam“ i „Otok vitalnosti“
Po pitanju nove rasvjete u ?ikatu, ?ovjek ne može, a da ne zaklju?i da kada je posrijedi „progres“ ili kako to danas zovu „strateške investicije“, više nije bitna zaštita okoliša, bioraznolikost, energetska u?inkovitost pa u kona?nici niti ljudsko zdravlje na otoku koji se di?i ne?ime što se zove „održivi turizam“ pod sloganom „Otok vitalnosti“. Ne vidim ni?ega održivog niti vitalnog u ubijanju ptica, kukaca (osobito no?nih leptira), šišmiša i biljaka na podru?ju jedne zašti?ene park šume. Još manje vidim održivost turizma u tome da nebo na Lošinju bude poput onog u New Yorku jer turisti na Lošinj valjda dolaze iz razloga što je nebo isto kao i kod ku?e, niti se jedna zvijezda na njemu ne vidi.

Odrecite se Skire i svog sjaja njegova!
Na koncu, kao teolog ne mogu, a da ne zavapim: „Odrecite se Skire i svog sjaja njegova!“ i apelirati na zdravu pamet naših turisti?kih djelatnika re?enicom koju je izrekao poznati rimski filozof Seneca još u I. stolje?u: „Da se zvijezde, mjesto što sjaju uvijek nad našim glavama, mogu vidjeti samo s jedne to?ke zemaljske kugle, ljudi ne bi prestali u hrpama onamo putovati da motre nebo i da se dive ?udesima neba.“. ?isto zvjezdano nebo je u današnje vrijeme turisti?ki resurs i ne samo to, ono je nešto na što budu?e generacije imaju pravo prema Op?oj deklaraciji o ljudskim pravima budu?ih generacija koju je donio UNESCO 1994. godine i koja veli: „Osobe koje pripadaju budu?im generacijama imaju pravo na nekontaminiranu i neošte?enu Zemlju, uklju?uju?i i ?isto nebo…“.

Fotografije koje je snimio kolega Boris Štromar možete vidjeti na stranici HAS-a
Na prvoj fotografiji je usporedba dvije fotografije snimljene istom dužinom ekspozicije i to prve snimljene u ?ikatu i nakon toga druge snimljene na južnom dijelu otoka Lošinja prema otoku Iloviku.

Predsjednik Astronomskog društva „Leo Brenner,
tajnik Hrvatskog astronomskog saveza
i Našeg neba – Udruge za zaštitu no?nog neba:

Dorian Boži?evi?, mag. theol.
098 920 21 53

 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.