company logo

30 godina AAD Zadar

predavanje Ante Radoni?a

Astronomsko astronauti?ko drutvo Zadar osnovala je grupa zaljubljenika u
astronomiju 10. lipnja 1980. godine kao Astronomsko amatersko drutvo
Zadar. Drutvo je godinama

bolovalo od nedostatka prostora kao i ve?ina udruga tako da smo ?esto mijenjali adrese od tadanjih prostorija PD Paklenica preko Gimnazije, Pomorske kole, pa do dananjih prostorija u ulici B. Krnaruti?a 2. korisne povrine 18 m2. ?lanovi AAD Zadar u 30 godina djelovanja kroz razne sekcije postigli su zapaene rezultate. Tako su nai ?lanovi sekcije za pra?enje i prou?avanje Sunca sredinom 80-tih na kongresu astronoma profesionalaca tadanje drave na Hvaru kao amateri probili led i zadivili profesionalce svojim radom to je otvorilo vrata velikoj suradnji malih i velikih. 1986. godine ?lanovi sekcije za prou?avanje povijesti astronomije u Zadru i okolici dolaze do nekih novih saznanja i otkri?a pronalazi se fotografija (dagerotipija - triptih) pomr?ine Sunca od 31.12.1861. godine snimljena u Zadru autora o. Dragutina Antuna Par?i?a , koji je bio poznat kao jezikoslovac i svestrani znanstvenik i jedan od pionira fotografije u Hrvatskoj. Ova fotografija do tada nije bila poznata u astronomskim krugovima iako je po starini 5 fotografija Sunca na svijetu. Tako?er je prona?ena knjiica pod nazivom O PROSTRANOSTI SVEMIRA GLEDANO KROZ SUVREMENA ASTRONOMSKA OTKRI?A ?iji je autor sve?enik Antonio dr Bai? rodom iz Boke Kotorske tiskane u Zadru 1825. godine.

?lanovi sekcije za pra?enje meteora nekoliko puta su sudjelovali na ljetnim astro kampovima na otoku Prvi?u kraj ibenika. Krajem 1989. osnivamo i sekciju raketnih modelara koja nije uspjela saiviti kako treba jer je po?eo rat i Drutvo je sve to vrijeme ivotarilo. 1996. godine Drutvo po?inje sa sve ve?om aktivno?u. Pokre?u se neke stare sekcije - promatra?ka, raketarsko-modelarska, za meteore,. Zapaeniji rezultati dolaze tek 1998. godine kada naa modelarska sekcija prvi put sudjeluje na natjecanju mladih raketara u Novoj Ra?i pored Bjelovara i kada naa sekcija za meteore po?inje sa pra?enjem meteorskog roja Leonidi u suradnji sa radio klubom Jadera dok promatra?ka sekcija 11. kolovoza 1999. godine organizira jednu od najve?ih i najoriginalniju akcija promatranja pomr?ine Sunca za gra?ane u Hrvatskoj putem video projekcije i ra?unalne animacije to su popratili svi mediji, a najprisutniji smo bili u svim emisijama HTV-a vezanim za pomr?inu Sunca.

Dolaskom nove generacije ?lanova 2005. godine najvie dobiva sekcija raketnih modelara koji postiu zadovoljavaju?e rezultate kako ekipno tako i pojedina?no (na upanijskom natjecanju 2005. godine za osnovnokolce na ?lan odlazi na dravno dok su ekipno na tri natjecanja uvijek u gornjoj polovici tablice uglavnom oko 5. mjesta). U kolovozu 2005. godine nai ?lanovi sudjeluju u radu ljetne astronomske kole u Korenica na temu meteorski rojevi i izrada teleskopa. Od tada svake godine nai ?lanovi raketarsko-modelarske sekcije (osnovci i srednjokolci) kao i mladi astronomi sudjeluj na natjecanjima, ljetnim kampovima ,.... gdje ipostiu zavidne rezultate. U 2010. godini raketni modelari sudjeluju na nekoliko natjecanja, te na kolskom, upanijskom i na kraju na Dravnom natjecanju mladih tehni?ara u Dubrovniku (Lovre Maga i Roko Ukalovi? u?enici osmog razreda O ime Budini? u Zadru). Pored, zadnjih godina, nekoliko osvojenih zlatnih, srebrnih te bron?anih medalja u pojedina?nom i ekipnom natjecanjima mladih raketara moemo se pohvaliti da su iz naih redova proizali danas priznati znanstvenici kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu: doc. dr. sci Nenad Pavin (Zavod za teorijsku fiziku), doc. dr. sci. Leonardo Marui? (Odjel za promet i pomorstvo Sveu?ilita u Zadru), dipl. in. Ivan Bosni? (System Architect at Envox Lab - part of Envox Worldwide), mr. sc. Leo Bosni? (GIS DATA), dipl. in. fizike Dalibor imuni? i mnogi drugi.

Na tajnik Ivo Dijan dobitnik je Priznanja povodom 60 godina Hrvatske zajednice tehni?ke kulture te Godinje nagrade Hrvatske zajednice tehni?ke kulture za 2009. godinu za izuzetan doprinos razvitku i promicanju tehni?ke kulture i osobite uspjehe u astronauti?koj djelatnosti to smatramo i uspjehom naeg Drutva. Kroz sve ove godine postojanja AAD Zadar iroj javnosti ostalo je u sje?anju po organiziranju raznih popularnih javnih predavanja poznatih stru?njaka kao, tribina, izlobi i promatranja no?nog neba pomo?u teleskopa za gra?anstvo na raznim lokacijama u naem gradu a najvie na Donjoj rivi (na gatu Obale kralja Petra Kreimira IV).

 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.