company logo

Po?etna Astronomija
Astronomija


Motrenje no?nog neba 29.07.2020.
Written by Ivo Dijan   
Monday, 27 July 2020 15:35
Read more...
 
Written by Ivo Dijan   
Thursday, 16 July 2015 22:45

HRVATSKI ASTRONOMSKI SAVEZ
NAE NEBO - UDRUGA ZA ZATITU NO?NOG NEBA
ASTRONOMSKO DRUTVO "LEO BRENNER"
ZAGREBA?KA 2, HR-51550 MALI LOINJ
TEL: 051 233 871 FAX: 051 520 753
WEB: www.astronomskisavez.hr www.nasenebo.hr www.ad-leo-brenner.hr


Priop?enje: SKIRIN NEBOCID I NA LOINJU

Ekocid u zati?enoj Park-umi ?ikat
Protekla dva dana u posjetu Cresu i Loinju u sklopu svoje astrofotografske ture bio je na kolega Boris tromar predsjednik Astronomskog drutva Beskraj iz Zagreba i dopredsjednik Naeg neba Udruge za zatitu no?nog neba. Fotografiraju?i no?ne krajolike na Loinju, nezaobilazna je bila i uvala ?ikat u kojoj se trenutno doga?a nevi?eni nebocid u reiji dizajnera rasvjete Deana Skire. Obnovom hotela Bellevue i Alhambra te vila, plae, hortikulture i etnice u uvali ?ikat, ina?e podru?ju zati?ene Park-ume ?ikat, pristupilo se i izradi nove vanjske rasvjete oko objekata ?iji dizajn potpisuje megaloluksoman gospodin Skira. alosno je da se na otoku koji ima viestoljetnu astronomsku povijest, otoku na kojem se nalazila prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica u Hrvatskoj (Zvjezdarnica Manora) i na kojem svoje sjedite imaju Astronomsko drutvo Leo Brenner, Hrvatski astronomski savez i Nae nebo Udruga za zatitu no?nog neba unitava no?no nebo i to, gdje drugdje, nego usred zati?ene park-ume.

Grubo krenje Zakona o zatiti od svjetlosnog one?i?enja
Nije mi jasno ?emu slue zakoni i institucije u ovoj dravi kada netko, nakon to je donesen Zakon o zatiti od svjetlosnog one?i?enja (NN 114/11) 2011. godine koji u ?lanku 22. stavak 3. jasno kae: Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, miruju?ih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema povrinama koje reflektiraju vie od 25% intenziteta prema nebu., a to je po ?lanku 34. stavak 6. istog zakona kanjivo nov?anom kaznom do 50.000,00 kuna, 2015. godine napravi rasvjetu hotela, vila, etnice i hortikulture na na?in da svjetlosni snopovi tuku u nebo i to usred zati?ene park-ume.

Nekad se u ?ikatu postavljala ekoloka rasvjeta
Ja sam osobno pisao projekt iz kojega je Grad Mali Loinj 2009./2010. godine dobio sredstva iz natje?aja Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost za zamjenu dijela neekoloke rasvjete u uvali ?ikat na potezu etnice od spomenika Ambrozu Hara?i?u do crkvice Navjetenja Marijina, a provedbom tog projekta znatno je smanjeno svjetlosno one?i?enje uvale ?ikat te su ostvarene utede na potronji elektri?ne energije. Pet godina kasnije u ime progresa i luksomanije jednog dizajnera, zvjezdanog neba u ?ikatu vie skoro nema.

Odrivi turizam i Otok vitalnosti
Po pitanju nove rasvjete u ?ikatu, ?ovjek ne moe, a da ne zaklju?i da kada je posrijedi progres ili kako to danas zovu strateke investicije, vie nije bitna zatita okolia, bioraznolikost, energetska u?inkovitost pa u kona?nici niti ljudsko zdravlje na otoku koji se di?i ne?ime to se zove odrivi turizam pod sloganom Otok vitalnosti. Ne vidim ni?ega odrivog niti vitalnog u ubijanju ptica, kukaca (osobito no?nih leptira), imia i biljaka na podru?ju jedne zati?ene park ume. Jo manje vidim odrivost turizma u tome da nebo na Loinju bude poput onog u New Yorku jer turisti na Loinj valjda dolaze iz razloga to je nebo isto kao i kod ku?e, niti se jedna zvijezda na njemu ne vidi.

Odrecite se Skire i svog sjaja njegova!
Na koncu, kao teolog ne mogu, a da ne zavapim: Odrecite se Skire i svog sjaja njegova! i apelirati na zdravu pamet naih turisti?kih djelatnika re?enicom koju je izrekao poznati rimski filozof Seneca jo u I. stolje?u: Da se zvijezde, mjesto to sjaju uvijek nad naim glavama, mogu vidjeti samo s jedne to?ke zemaljske kugle, ljudi ne bi prestali u hrpama onamo putovati da motre nebo i da se dive ?udesima neba.. ?isto zvjezdano nebo je u dananje vrijeme turisti?ki resurs i ne samo to, ono je neto na to budu?e generacije imaju pravo prema Op?oj deklaraciji o ljudskim pravima budu?ih generacija koju je donio UNESCO 1994. godine i koja veli: Osobe koje pripadaju budu?im generacijama imaju pravo na nekontaminiranu i neote?enu Zemlju, uklju?uju?i i ?isto nebo.

Fotografije koje je snimio kolega Boris tromar moete vidjeti na stranici HAS-a
Na prvoj fotografiji je usporedba dvije fotografije snimljene istom duinom ekspozicije i to prve snimljene u ?ikatu i nakon toga druge snimljene na junom dijelu otoka Loinja prema otoku Iloviku.

Predsjednik Astronomskog drutva Leo Brenner,
tajnik Hrvatskog astronomskog saveza
i Naeg neba Udruge za zatitu no?nog neba:

Dorian Boi?evi?, mag. theol.
098 920 21 53

 

Kontaktirajte nas:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Written by Ivo Dijan   
Thursday, 16 February 2012 22:31

Satelit Europske svemirske agencije Venus Express otkrio je usporavanje rotacije planete Venere. Koritenjem infracrvenih senzora ustanovljeno je kako je dan na Veneri u posljednjih 16 godina postao za 6,5 minuta dui. Znanstvenici su potpouno zbunjeni ovim otkri?em za koje jo nemaju objanjenje, javlja ESA .
Prva precizna mjerenja Venera napravili su sateliti Magellan i Venera koji su radarom istraili povrinu ovog jo uvijek misterioznog planeta. U ?etiri godine Magellanove misije znanstvenici su ustanovili kako Venerin dan traje neto due od 243 Zemljina dana.

Read more...
 
Written by Ivo Dijan   
Tuesday, 13 September 2011 14:34

Europski astronomi otkrili su 50 novih planeta izvan naeg Sun?evog sustava , uklju?uju?i 16 koji su sli?ne veli?ine kao i Zemlja, pie Daliy Mail.

o je najve?i broj ikada prona?enih planeta u jednome danu. Najve?a planeta od svih je HD 85512 b, a od Zemlje je ve?a 3,6 puta.

Udaljena je 36 svjetlosnih godina od zvije?a Vela.

Ova otkri?a govore da se oko zvijezda sli?nim Suncu nalaze brojne planete. Planeta HD 85512 b je jedina od svih koja se nalazi u zoni u kojoj je mogu? ivot.

Takva planeta bi mogla imati vodu u teku?em stanju, to je ?ini potencijalno naseljivom. Nova otkri?a su prezentirana na konferenciji "Extreme Solar Systems" u Wyomingu u SAD-u. U?estvovalo je 350 eksperata

Planete su otkrivene teleskopom The High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS), koji je postavljen u opservatoriju La Silla u ?ileu.

- Otkri?e planete HD 85512 b ukazuje na mogu?nost otkrivanja drugih naseljivih planeta oko zvijezda sli?nih Suncu. Radi se o Super-Zemljama, rekao je astronom Michel Mayor sa Univerziteta u enevi, za Daily Mail

Super-Zemlje mogu biti ve?e od nae planete do deset puta. One su interesantne istraiva?ima jer se vjeruje da su pogodnije za razvoj ivota ?ak i od Zemlje

Potraga za planetama izvan Sun?evog sustava je po?ela prije vie od 15 godina. Teleskopi su tada mogli otkriti samo velike planete poput Jupitera. Od tada su tehnike i tehnologija postali mnogo mo?niji.

Teleskop HARPS moe otkriti planete veli?ine Zemlje. Ovim teleskopom je promatrano 376 zvijezda sli?nih Suncu. Otkriveno je da je vie od polovine njih okrueno planetama, ali i da 40 posto njih imaju barem jednu planetu ve?u od Saturna.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.